Akce
4.2.2012 ples SDH Fulnek
     Po dlouhých 16-ti letech se konal hasičský ples. Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům za to, že náš sbor podpořili a těšíme se na setkání při konání dalšího plesu v roce 2013.

21.1.2012 Výroční valná hromada
     V sobotu 21.1.2012 jsme opět hodnotili uplynulý rok 2011. Za účasti zástupců města, starostky Bc. J. Mocové, Mgr. J. Kvity,zástupce OSHČMS Nový Jičín náměstka starosty pana B.Grulicha. Vyslechli jsme zprávy o činnosti SDH a JSDH,bohaté činnosti naší mládeže,schválili jsme plán práce na rok 2012 a přivítali nové členy. Poděkování patří všem členům sboru a jejich rodinám za někdy hodně náročnou práci.

4.-.5. června 2011 oslavy 150 let od založení našeho sboru
         Ve Fulneku se v sobotu 4. 6. 2011 žilo hasičinou. Již v pátek byla zahájena v Městském kulturním centru výstava z historie sboru, na které jsme představili hlavně kroniky mladých hasičů, jejich úspěchy –poháry a diplomy, dále pak fotografie staré i nové z činnosti sboru, něco z historické techniky a hlavně byl poprvé viděn obraz A. Thiryho – zakladatele sboru, namalovaný k této významné události.
    Na výstavu lákala vlajka našeho sboru umístěna na 30m zásahovém žebříku IFA. Tento poutač zdaleka viditelný přilákal mnohé návštěvníky výstavy. Hlavně starší návštěvníci měli radost, když se našli na fotografiích.
    Děti obdivovaly sošky Sv. Floriána, patrona hasičů, staré přílby a zásahové obleky. Dospělí pak také sbírku hasičských znaků – nášivek hasičů z mnoha států světa, kterou ze svých cest vozí pan František Panáček. Výstava probíhala ještě v sobotu do 14 hodin. V sobotních dopoledních hodinách se u požární zbrojnice konalo klání v požárním útoku mezi družebními sbory ze Sobotky (okr.Jičín), polského Polielówa a domácím družstvem hasičů. Ozdobou mezi mužskými družstvy byla dvě družstva žen: ze Sobotky a z Fulneku.
    Soutěž byla dvoukolová a oba poháry získali domácí oslavenci. I tento dárek si udělili ke svému 150ti letému výročí. Fulnečtí získali i křišťálový pohár věnovaný zakladatelem družby mezi Fulnekem a Sobotkou panem Fr. Šedivým. O tento pohár se soutěží již více než třicet let.
    V odpoledních hodinách jsme odkryli reliéf zakladatele sboru Agustina Thiryho, zhotovený Jerlochovickým sochařem panem Velikem. Pak se u PZ začal řadit průvod, který následně prošel městem. Průvod vedl starosta sboru pan Jiří Marek, za ním následoval šik vlajkonošů se státními vlajkami ( ČR,Polsko a EU) a pak již paráda historických praporů sborů, nejen domácího, ale i sborů z okolí, Sobotky a Popielówa. Celkem se představilo 13 standard.
    Následovalo koňské spřežení v nádherných postrojích, které táhlo historickou stříkačku z r. 1909, na ní seděli fulnečtí hasiči v modrých dobových vycházkových uniformách. , které jsme mohli obdivovat poprvé. Za koňkou pochodovali za zpěvu naši přátelé z SDH Lukavec, oděni do bílých historických uniforem. Za nimi již pochodovali fulnečtí hasiči v současných uniformách, jejich řady doplnili opět naši přátelé z okolních sborů, samozřejmě ze Sobotky a ozvláštněním průvodu byli polští hasiči v jejich krásných uniformách.
    Aby se dobře pochodovalo, hrála nám k tomu dechovka Děrničanka, za kterou byli zařazeni mladí hasiči z Fulneku a za nimi se pak již seřadili ostatní členové sboru, naši kamarádi a příznivci hasičů, celkem kolem 200 osob. Za nimi již jela technika, která v minulosti byla a v současnosti je v užívání fulneckých hasičů. Tyto vozy houkaly a blikaly, takže průvod nebyl k přehlédnutí a ti, kdo se na něj dívali myslím měli také hezký zážitek.
    Průvod vyšel od PZ, přešel náměstí, ulicí Masarykovou , aby následně ulicí Palackého došel k místnímu kulturnímu centru, kde v zahradě ještě hasiči v historických uniformách předvedli zásah s koňmi taženou stříkačkou, kdy potah tryskem objel zahradu a historická stříkačka a její obsluha prokázali svou akceschopnost a za potlesku mnoha přihlížejících provedli zásah na pomyslný požár. Pro přihlížející to byl nádherný zážitek.
    Program pokračoval slavnostní valnou hromadou, na jejímž začátku se po více než stu letech rozezněly tóny hymny fulneckých hasičů, která byla v němčině složena při vzniku sboru a nyní byla přeložena do češtiny a všichni sborem při dechovce jsme si ji zazpívali. Pak naše mladé hasičky přednesly oslavnou báseň, kterou sepsala Zuzka Gockertová k našemu výročí.
    Překvapením pro všechny členy a naše hosty bylo předání dřevěné sochy Sv. Floriána, kterou sboru předal pan J. Mazalík, fulnecký občan a řezbář. Takovou sochou se může pyšnit málokterý sbor. Pak již následovalo čtení zprávy o historii, byly předány medaile a ocenění, pak následovalo několik povzbudivých slov našich hostů z vrcholných orgánů SH ČMS, starostky města, delegátů HZS i našeho družebního sboru ze Sobotky, jehož starosta nám předal pohár s věnováním k našemu výročí a fotografie.
    No a nakonec po večeři se všichni sešli na hasičské zábavě, kde za hudby rozhýbali svá těla tancem a prokázali svou kondici po náročném dni. V neděli se členové SDH Fulnek věnovali úklidu po oslavách a likvidaci výstavy a naši hosté odjeli do Ostravy, kde shlédli exponáty v hasičském muzeu a navštívili centrálu HZS. Poláci z Ostravy zamířili do svého domova a sobotečtí se ještě vrátili k nám do Fulneku, aby se se všemi rozloučili a v podvečerních hodinách se vypravili na cestu domů.
    Celé oslavy se konaly pod záštitou Evropské Unie, euroregionu Silesia. Díky této podpoře bylo vydáno 400 ks knih o 150 leté historii Fulneckého sboru, vyrobeno 6 ks historických hasičských uniforem, pořízena hymna Fulneckých hasičů, ubytování a stravonání pro hosty ze Sobotky a Popielowa a další. Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou spolupodíleli na přípravě a realizaci oslav a přejeme si do budoucna být stále aktivním sborem, abychom za dalších 10, 20 či více let mohli znovu kladně hodnotit naši činnost.
text: Světlana Marková, SDH Fulnek
26.1.2011 výroční valná hromada
     Na výroční valné hromadě se hodnotil rok 2010 a stanovil se plán práce na rok 2011, jehož součástí budou i oslavy 150. výročí založení sboru. Součástí schůze bylo i ocenění mladých hasičů, kteří nás i naše město výborně reprezentují na soutěžích. Za jejich úspěchy jich také pogratulovala přítomná starostka města Bc. Jana Mocová a místostarosta Mgr. Jiří Kvita. Na závěr proběhla volba nového starosty sboru, kterým je nyní Jiří Marek, jeho náměstek byl zvolen Tomáš Gockert.

27.11.2010 podepsání smlouvy o spolupráci
     V sobotu 27. listopadu došlo v hasičské zbrojnici ve Fulnek k významné události. Smlouvu o spolupráci zde podepsal Sbor dobrovolných hasičů Fulnek (společně s jednotkou SDH Fulnek) a Ochotnicza straz pozarna Rybnik – Popielow (Sbor dobrovolných hasičů Rybnik – Popielow). Předmětem smlouvy je udržování spolupráce mezi oběma sbory, vzájemné setkávání a výměna odborných zkušeností i profesionálních znalostí obou sborů a zásahových jednotek. Jedním z hlavních cílů je organizovat společně sportovní a rekreační akce pro lepší propojení mezi našimi organizacemi a také organizování společných pracovních návštěv. Kromě Popielowa již několik let funguje družební spolupráce také se Sborem dobrovolných hasičů ( i jednotkou) v Sobotce.

12.6.2010 soutěž mladých hasičů O pohár Rady města Fulnek
     Během sobotního dopoledne proběhla soutěž mladých hasičů O pohár Rady města Fulnek. Počasí vyšlo a mnoho soutěžících bylo určitě rádo, že cvičí s vodou, o kterou se během tohoto horkého dne mohli osvěžit. V kategorii mladších soutěžilo 16 týmů. Za náš sbor soutěžili celkem 3 družstva. Fulnek A tuto kategorii vyhrál, Fulnek B nedokončil a Fulnek C skončil na 13. místě. V této kategorii stojí za zmínku jediné družstvo přípravky z Jerlochovice (tedy do 6-ti let věku), které v této kategorii obsadilo 12. místo a byli lepší než někteří starší kolegové. V kategorii starší soutěžilo celkem 14 družstev. Zde Fulnek A obsadil 10. místo a Fulnek B 3. místo. Další soutěží byli jednotlivci na 60 metrů. Kompletní výsledky naleznete v přiloženém dokument.V závěru proběhla netradiční soutěž a podívaná pro děti, kdy jejich vedoucí utvořili dvě družstva a utkali se mezi sebou. Družstvo vedoucích Zbytku světa zvítězilo nad družstvem vedoucích okrsku Fulnek.
 • výsledky O pohár rady města Fulnek: mladí hasiči... zde


 • 16.1.2010 - Výroční valná hromada
       Opět proběhla výroční valná hromada sboru, na které se hodnotil rok 2009, stanovil plán práce na rok 2010 a proběhlo slavností pasování nových členů. Starosta města Mgr. Jiří Dener ocenil mladé hasiče za úspěchy v soutěžích, reprezentaci města a sboru. Součástí programu byla i volba nového výboru na období 2010 - 2015. Členy výboru jsou: Hodulák Jaroslav, Benýšek Josef, Marek Jiří ml., Marková Světlana, Sokol Jiří, Adamcová Marie, Gockert Tomáš, Benýšek Aleš, Strnadelová Šárka, Fabián Robin, Gold Pavel.

  15.-17.5.2009 - 135. výročí založení SDH Sobotka
       V pátek vyjeli členové sboru na oslavy 135. výročí založení našeho družebního sboru Sobotka. V sobotu v dopoledních hodinách jsme se zúčastnili slavnostního průvodu hasičů městem, poté proběhlo oficiální zahájení oslav a soutěž v požárním sportu. Po celou dobu oslav probíhaly ukázky hasičské techniky, jak historické, tak i té současné. V odpoledních hodinách proběhla soutěž O putovní pohár v požárním útoku mezi SDH Fulnek a SDH Sobotka. V kategoriích muži i ženy byli Sobotečtí o něco lepší, proto oba putovní poháry zůstávají v Sobotce. Další možnost získat putovní pohár bude mít Fulnek v roce 2011, kdy další sportovní klání obou sborů proběhne v rámci 150. výročí založení SDH Fulnek. V neděli pak proběhla prohlídka hradu Humprech a po rozloučení jsme se vydali zpět domů.

  20.2.2009 Okrsková výroční valná hromada
       Tato schůze tentokrát proběhla ve Vrchách. Na programu bylo zhodnocení činnosti okrsku Fulnek za rok 2008, kterou přednesl starosta okrsku Břetislav Grulich a také okrskový velitel Josef Benýšek. V současné době sdružuje okrsek Fulnek celkem 10 sborů dobrovolných hasičů. Dále proběhlo ocenění družstev z okrskového kola, které proběhlo 17.5.08 v Jerlochovicích. V kategorii žen se na prvním místě umístilo družstvo žen z Jerlochovic, které soutěžily jako jediné ve své kategorii. U mužů se na 1. místě umístil SDH Lukavec, na 2. místě SDH Stachovice a na 3. místě SDH Fulnek.

  10.1.2009 Výroční valná hromada
       Po roce opět proběhla VVH, kde se tentokrát hodnotil rok 2008 a stanovil se plán práce na rok 2009. Jako velmi úspěšnou lze označit sezonu mladých hasičů, o čemž vypovídá množství získaných pohárů na soutěžích. Proto od města Fulnek obdrželi pamětní listy za reprezentaci města, které jim předal starosta města Josef Dubec a místostarosta Jaroslav Štekbauer. Od sboru obdrželi mladí hasiči stolní fotbal.

  19.6.2008 ukázka techniky na ZŠ T.G.M.
       Srdužení rodičů při ZŠ T.G.M. pořádalo zábavné odpoledne pro děti. Nás si pozvali, abychom jim ukázali svou techniku a prostředky, které používáme. Svou sanitku také představila rychlá záchranná služba ze stanoviště Fulnek. Program pokračoval vystoupením dětí a na závěr představil svou činnost kynologický klub z Budišova nad Budišovkou.

  16.6.2008 návštěna dětí ze ZŠ T.G.M
       V tento den se k nám přišly podívat děti s místní ZŠ T.G.M. Ukázali jsme jim výstroj hasiče, techniku a prostředky, které používáme. Děti si mohli vyzkoušet jaké to je stříkat z proudnice, vodního děla z auta nebo ošetření pomocí vakuových dlah.

  16.5.2008 zájezd na veletrh Pyros a do vinného sklípku
       V tento den se náš sbor vydal na zájezd do Brna, kde probíhal veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET 2008. Veletrh se koná co dva roky a řadí se mezi jednu z největších akci svého druhu ve střední a východní Evropě. Po shlédnutí veletrhu jsme se přesunuli do Bořetic, kde jsme navštívili jeden z mnoha vinných sklípků. Děkujeme Romanu Mročkovi a Petru Vašinovi za zajištění doprvavy.

  19.4.2008 Den Země ve Fulneku
       Tento den organizoval městský úřad ve Fulneku a místem konání bylo náměsti. Probíhalo zde plno soutěží pro děti, se zaměřením na ochranu životního prostředí. Jelikož i hasiči se během své činnosti snaží chránit životní prostředí, prezentovali se zde svým vybavení (historickým i moderním) a odpovídali na různé dotazy návštevníků. Zároveň rozdávali různý preventivně výchovný materiál pro děti: pexesa, omalovánky atd.
  16.4.2008 školení rozhodčích
       V hasičské zbrojnici ve Fulneku proběhlo školení rozhodčích požárního sportu okresu Nový Jičín. Hlavní náplní bylo výklad nových směrnic hasičských soutěží.
  8.2.2008 Okrsková výroční valná hromada
       Proběhla výroční valná hromada okrsku Fulnek. Zhodnotil se rok 2007 a stanovil se plán práce na rok následující. Jedná se především o uskutečnění okrskové soutěže v požárním sportu a zájezd na veletrh Pyros, případně na setkání hasičů Pyrocar.
  20.10.2007 I. kolo hry Plamen 2007/2008
       V sobotu 20.10.2007 pořádal náš sbor v areálu autokempu v Jerlochovicích I. kolo hry Plamen 2007/2008. Soutěžilo se v závodu požárnické všestrannosti (ZPV) a štafetě požárních dvojic. V kategorii mladších se naše družstvo umístilo na pěkném 3. a starší na 13. místě.Výsledková listina.
       Zároveň také proběhl závod požárnické všestrannosti v kategorii dorostu. Mezi jednotlivkyněmi se Iva Hubnerová umístila na 5. a Markéta Sokolová na 6. místě. V jednotlivcích obsadil Luboš Hubner 6. místo. Výsledková listina..
  8.9.2007 zájezd na Pyrocar
       Jednalo se o první ročník a cílem této akce bylo co největší setkání hasičů a jejich automobilů v Přibyslavi. Na akci se sešlo kolem 330 hasičských vozidel, od veteránů až po ty nejnovější kusy. A když si uvědomíte, že téměř každá jednotka má na svém vozidle nějaké vlastní originální řešení tak věřte, že bylo na co koukat. My jsme se pochlubili naším DA VW a odvezli si spoustu zážitků. Kliknutím na fotografii získáte náhled toho, co bylo k vidění.
  27.7.2007 uklid Žákovského háje
       Jeden z našich členů si při procházce všiml, jak je toto místo, kde učíval J.A.Komenský, zarostlé a neudržované. Jelikož nám památky ve Fulneku nejsou lhostejné (jako jeden z nejstarších sborů v republice se považujeme také za památku), rozhodli jsme se to napravit a tuto památku uklidit. Výsledek posuďte sami.
  16.6.2007 soutěž mladých hasičů ve Fulneku
       Na naší domácí půdě nastoupila naše družstva mladých hasičů zatím v nejsilnější a nejpočetnější sestavě. Začínalo se soutěží jednotlivců, poté následoval požární útok. Ten staršímu družstvu moc nevyšel a obsadili 6. místo. Mladším vyšel dobře druhý pokus, obsadili skvělé 3. místo a získali svůj první pohár.
  3.3.2007 školení rozhodčích
       V naší zbrojnici se uskutečnilo školení rozhodčích okresu Nový Jičín. Probíraly se úpravy v pravidlech požárního sportu, přezkoušení stávajicích rozhodčí a 17.3.2007 pak proběhlo přezkoušení nových rozhodčích. Za SDH Fulnek mohou vykonávat funkci rozhodčí požárního sportu tito lidé: Marek Jiří, Trefil Stanislav, Kuča Jiří, Březinová Michaela
  13.1.2007 Výroční valná hromada SDH Fulnek
       Opět po roce se konala výroční valhá hromada členů SDH Fulnek aby zhodnotily rok 2006 a stanovili si své cíle na rok 2007. Součástí této schůze bylo i slavnostní předání dopravního automobilu Volkswagen do užívání JSDH Fulnek.

   
  anketa
  Ankteta
  Odkud pocházíte?
  Fulnek
  36.8%
  Novojičínsko
  21.8%
  Moravskoslezský kraj
  22.1%
  ČR
  19.3%
  Celkem hlasovalo: 788