Projekt: Hasiči bez hranic

Projekt: Hasiči bez hranic

Vznik partnerství mezi SDH Fulnek a OSP Rybnik-Popielów se datuje od listopadu roku 2010, kdy byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci obou sborů. V lednu roku 2011 byla podána žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 v rámci euroregionu Silesia na projekt „HASIČI BEZ HRANIC“. Cílem projektu bylo navázání a následný rozvoj vzájemné česko-polské přeshraniční spolupráce hasičských sborů z měst Fulneku a Rybniku - Popielówa. Postupně se seznámit s odlišnostmi v organizaci a činnosti hasičských jednotek obou sborů, způsobu a provádění výcviku, jehož součástí je i požární sport. Dále pak obeznámit a představit polskému partnerovi historii a současnost požárnictví na české straně. Projekt byl podpořen k financování a dotace byla přiznána ve výši 85 %, což činí 11 237 EUR.

První část projektu proběhla 03. - 05. června 2011, kdy se uskutečnily oslavy 150. výročí od založení fulneckého sboru, který je jedním z nejstarších dobrovolných hasičských sborů na území Čech, Moravy a Slezska. Během pátku a soboty probíhala hasičská výstava v salonku MKCF, kde bylo ke zhlédnutí mnoho zajímavého - poháry, diplomy, fotografie z činnosti sboru, historickou techniku, zásahové obleky aj. Sobotní program začal soutěží v požárním sportu mezi SDH Fulnek, OSP Popielow a SDH Sobotka, která je družebním partnerem fulneckých hasičů již od roku 1975. V odpoledních hodinách proběhl slavnostní průvod zúčastněných hasičů i jejich techniky od hasičské zbrojnice. V průvodu se představila vedle současné techniky také historická stříkačka tažená koňmi, kterou doprovázeli hasiči v replikách historických uniforem, které byly poprvé představeny veřejnosti. Tuto stříkačku vlastní sbor od roku 1909. Průvod pokračoval přes fulnecké náměstí do MKCF, kde následně proběhla slavnostní valná hromada zakončená večerní hudební zábavou. V neděli se uskutečnila společná prohlídka hasičského muzea a krajské centrální hasičské stanice v Ostravě.

Fotogalerie oslav 150. založení:

V druhé části projektu fulnecký sbor zavítal ke svému polskému partnerovi do Popielówa, kde se zúčastnil hasičské soutěže v požárním sportu dle polských pravidel. I když se způsob provedení oproti českému značně lišil, fulnečtí hasiči se umístili na 3. místě z celkového počtu 7 družstev. Součástí soutěže byly i dvě disciplíny pro dvoučlenná družstva, které prověřily další dovednosti v hasičské zručnosti.

Fotogalerie soutěže v Popielowe:

Závěrečnou částí projektu bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce, které se konalo 03. září 2011 a v rámci něj proběhla prezentace fotek a videí z předcházejících dvou společných akcí. Oba partneři se shodli, že projekt byl pro obě strany velkým přínosem, jak v oblasti odborné, tak i společenské a domluvili se na další vzájemné spolupráci.

Z přiznané dotace bylo financováno 400 ks knih mapující 150 let starou historii fulneckého sboru, 30 ks brožur s polským překladem této knihy, 200 ks CD s hymnou fulneckých hasičů, která byla pro příležitost oslav zpracována dle původního německého originálu fulnecké hymny z roku 1861, 200 ks DVD s fotodokumentací a videi z akcí obou partnerů. Dále bylo pořízeno 6 ks replik historických uniforem dle dochovaných záznamů, poháry do soutěže, pamětní listy, ubytování a stravování pro hosty ze Sobotky a Popielowa a mnoho dalšího.
text: Ing. Marčíková Petra, koordinátor projektu

4.-.5. června 2011 oslavy 150 let od založení našeho sboru
    Ve Fulneku se v sobotu 4. 6. 2011 žilo hasičinou. Již v pátek byla zahájena v Městském kulturním centru výstava z historie sboru, na které jsme představili hlavně kroniky mladých hasičů, jejich úspěchy –poháry a diplomy, dále pak fotografie staré i nové z činnosti sboru, něco z historické techniky a hlavně byl poprvé viděn obraz A. Thiryho – zakladatele sboru, namalovaný k této významné události.
    Na výstavu lákala vlajka našeho sboru umístěna na 30m zásahovém žebříku IFA. Tento poutač zdaleka viditelný přilákal mnohé návštěvníky výstavy. Hlavně starší návštěvníci měli radost, když se našli na fotografiích.
    Děti obdivovaly sošky Sv. Floriána, patrona hasičů, staré přílby a zásahové obleky. Dospělí pak také sbírku hasičských znaků – nášivek hasičů z mnoha států světa, kterou ze svých cest vozí pan František Panáček. Výstava probíhala ještě v sobotu do 14 hodin. V sobotních dopoledních hodinách se u požární zbrojnice konalo klání v požárním útoku mezi družebními sbory ze Sobotky (okr.Jičín), polského Polielówa a domácím družstvem hasičů. Ozdobou mezi mužskými družstvy byla dvě družstva žen: ze Sobotky a z Fulneku.
    Soutěž byla dvoukolová a oba poháry získali domácí oslavenci. I tento dárek si udělili ke svému 150ti letému výročí. Fulnečtí získali i křišťálový pohár věnovaný zakladatelem družby mezi Fulnekem a Sobotkou panem Fr. Šedivým. O tento pohár se soutěží již více než třicet let.
    V odpoledních hodinách jsme odkryli reliéf zakladatele sboru Agustina Thiryho, zhotovený Jerlochovickým sochařem panem Velikem. Pak se u PZ začal řadit průvod, který následně prošel městem. Průvod vedl starosta sboru pan Jiří Marek, za ním následoval šik vlajkonošů se státními vlajkami ( ČR,Polsko a EU) a pak již paráda historických praporů sborů, nejen domácího, ale i sborů z okolí, Sobotky a Popielówa. Celkem se představilo 13 standard.
    Následovalo koňské spřežení v nádherných postrojích, které táhlo historickou stříkačku z r. 1909, na ní seděli fulnečtí hasiči v modrých dobových vycházkových uniformách. , které jsme mohli obdivovat poprvé. Za koňkou pochodovali za zpěvu naši přátelé z SDH Lukavec, oděni do bílých historických uniforem. Za nimi již pochodovali fulnečtí hasiči v současných uniformách, jejich řady doplnili opět naši přátelé z okolních sborů, samozřejmě ze Sobotky a ozvláštněním průvodu byli polští hasiči v jejich krásných uniformách.
    Aby se dobře pochodovalo, hrála nám k tomu dechovka Děrničanka, za kterou byli zařazeni mladí hasiči z Fulneku a za nimi se pak již seřadili ostatní členové sboru, naši kamarádi a příznivci hasičů, celkem kolem 200 osob. Za nimi již jela technika, která v minulosti byla a v současnosti je v užívání fulneckých hasičů. Tyto vozy houkaly a blikaly, takže průvod nebyl k přehlédnutí a ti, kdo se na něj dívali myslím měli také hezký zážitek.
    Průvod vyšel od PZ, přešel náměstí, ulicí Masarykovou , aby následně ulicí Palackého došel k místnímu kulturnímu centru, kde v zahradě ještě hasiči v historických uniformách předvedli zásah s koňmi taženou stříkačkou, kdy potah tryskem objel zahradu a historická stříkačka a její obsluha prokázali svou akceschopnost a za potlesku mnoha přihlížejících provedli zásah na pomyslný požár. Pro přihlížející to byl nádherný zážitek.
    Program pokračoval slavnostní valnou hromadou, na jejímž začátku se po více než stu letech rozezněly tóny hymny fulneckých hasičů, která byla v němčině složena při vzniku sboru a nyní byla přeložena do češtiny a všichni sborem při dechovce jsme si ji zazpívali. Pak naše mladé hasičky přednesly oslavnou báseň, kterou sepsala Zuzka Gockertová k našemu výročí.
    Překvapením pro všechny členy a naše hosty bylo předání dřevěné sochy Sv. Floriána, kterou sboru předal pan J. Mazalík, fulnecký občan a řezbář. Takovou sochou se může pyšnit málokterý sbor. Pak již následovalo čtení zprávy o historii, byly předány medaile a ocenění, pak následovalo několik povzbudivých slov našich hostů z vrcholných orgánů SH ČMS, starostky města, delegátů HZS i našeho družebního sboru ze Sobotky, jehož starosta nám předal pohár s věnováním k našemu výročí a fotografie.
    No a nakonec po večeři se všichni sešli na hasičské zábavě, kde za hudby rozhýbali svá těla tancem a prokázali svou kondici po náročném dni. V neděli se členové SDH Fulnek věnovali úklidu po oslavách a likvidaci výstavy a naši hosté odjeli do Ostravy, kde shlédli exponáty v hasičském muzeu a navštívili centrálu HZS. Poláci z Ostravy zamířili do svého domova a sobotečtí se ještě vrátili k nám do Fulneku, aby se se všemi rozloučili a v podvečerních hodinách se vypravili na cestu domů.
    Celé oslavy se konaly v prámci projektu Hasiči bez hranic, podpořený Euroregionem Silesia. Díky této podpoře bylo vydáno 400 ks knih o 150 leté historii Fulneckého sboru, vyrobeno 6 ks historických hasičských uniforem, pořízena hymna Fulneckých hasičů, ubytování a stravonání pro hosty ze Sobotky a Popielowa a další. Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou spolupodíleli na přípravě a realizaci oslav a přejeme si do budoucna být stále aktivním sborem, abychom za dalších 10, 20 či více let mohli znovu kladně hodnotit naši činnost.
text: Světlana Marková, SDH Fulnek


 
anketa
Ankteta
Odkud pocházíte?
Fulnek
36.9%
Novojičínsko
21.8%
Moravskoslezský kraj
22.1%
ČR
19.3%
Celkem hlasovalo: 789